«АЛТЫН ТОБЫЛҒЫ» КОНКУРСЫ
06.07.2018
1323
0

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕСІ:
Жүлденің мақсаты – қазіргі заманғы Қазақстанның көркем әдебиетін дамыту, қолдау көр­сету және наси­хаттау.
Жүлденің міндеттері:
• Жаңа ұрпақтың қазіргі заманғы көркем әде­биет­т­егі өмірлік, философиялық қағидат­та­рын бейне­лей­тін жас қазақстандық қаламгер­лер­ді анықтау және көтер­ме­леу;
• Тың әдеби үрдістердің қалыптасуына қол­дау көр­сету;
• Қазіргі заманғы әдебиеттегі жаңа есім­дерді көп­ші­лік қауымға таныстыру;
• Жүлденің құрылтайшысы мен ұйым­дас­тыру­шысы – Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасының Қоры (бұдан әрі – Жүлде құрылтайшысы немесе Н.Назарбаев Қоры). Жүлдені тағайындау бойын­ша конкурс өткізудің серіктестері: Қазақстан Жазу­шылар одағы және Мемлекеттік тілді дамыту қо­ры.
• Жүлде конкурс негізінде төмендегі но­ми­нация­лар бойынша тағайындалады:
1) «Жылдың үздік прозасы»;
2) «Жылдың үздік поэзиясы»;
3) «Жылдың үздік драматургиясы»;
4) «Жылдың балаларға арналған үздік шы­ғармасы»;
5) «Астананың 20 жылдығы» тақырыбына ар­налған үздік әдеби туынды.
• Әрбір номинация жеңімпазына «Алтын то­был­ғы» әдебиет жүлдесінің лауреаты атағы жә­не 1 миллион тең­ге көле­мінде сыйақы бері­ле­ді. 1,5 миллион теңге кө­ле­міндегі арнайы сыйа­қы «Астананың 20 жылдығы» та­­қырыбына ар­налған үздік әдеби туынды номи­нация­сы жеңім­пазына беріледі.
Өткізу тәртібі:
Конкурс басталғаны туралы хабарландыру Н.Назарбаев Қоры­ның сайтында www.fpp.kz және бұқа­ра­лық ақпарат құрал­дарында жа­рия­ланады. Шығар­ма­лар 2018 жылғы 1 шіл­деден 1 қарашаға дейінгі ара­лық­­та қабылданады. Конкурстың қоры­тындысы 2018 жыл­ғы жел­тоқсанның бірінші онкүндігінде жария­ла­на­ды.
Жүлдеге әдеби туындыларды ұсыну тәртібі:
• Конкурсқа 18-35 жас аралығындағы жас қа­­лам­гер­­­лердің қазақ және орыс тіліндегі шы­ғармалары қа­былданады;
• Бір автор тек екі номинацияға қатысуға құ­қылы.
Авторлық жұмыстарға қойылатын талаптар:
• Конкурсқа бір автордың бұрын еш жерде жа­рия­лан­­баған екі шығармасы ғана қабыл­да­нады;
• Конкурсқа бейнормалық қолданыстағы сөз­дер кез­десетін, этикалық нормалар мен ав­тор­лық құқық­тары бұзылған шығармалар қа­был­данбайды;
• Шығарма А-4 форматында, мәтіні 14 кө­ле­міндегі Times New Rоman қарпімен 1,5 ара­лық­та терілуі керек.
Мәтіннің көлеміне қойылатын шектеу:
• Проза үшін 35-беттен кем емес;
• Поэзия үшін 5-беттен кем емес;
• Драмалық шығарма үшін 30-беттен көп емес;
• Балалар әдебиеті үшін 25-беттен көп емес;
• «Астананың 20 жылдығы» тақырыбына ар­налған түрлі жанрдағы әдеби шығарма (проза 35-беттен кем емес; поэма 5-беттен кем емес; дра­ма 30-беттен көп емес; балалар шығармасы 25-беттен кем емес).
Конкурсқа жіберілетін өтінім «Алтын то­был­ғы» деген бел­гі қойылып бір конвертпен мы­­надай тәр­тіппен жібе­рілуі керек:
Конвертке бөлек салынатындар 1) автордың аты-жө­ні көрсетілмей бір данада басып шыға­рыл­ған шы­ғар­ма; 2) автордың өзі туралы мәлі­мет­тер осы конверт­тің ішінде жеке конвертте болуы тиіс: аты, тегі, әке­сі­нің аты, туған жылы, тұр­ғылықты мекен-жайы, бай­ланыс телефон­дары, e-mail.
Өтінімдер поштамен Астана қаласы, Ә.Бөкейхан кө­шесі, 1 үй, Қазақстан Респуб­ли­ка­сының Тұңғыш Пре­­зиденті – Елбасының Қоры мекен-жайына және at2018@fpp.kz электрондық пошта бойынша жіберілуі тиіс.
Конкурсқа қатысуға өтінім бере отырып, ав­тор:
• Өзінің авторлығын растайды;
• Жүлденің ұйымдастырушыларына шы­ғарма­лар­ды бұқаралық ақпарат құралдарында, ұйым­дас­тыру­шының ұйғарымы бойынша жи­нақ­тарда және ғалам­тор­да жариялауға рұқсат бе­реді;
• Авторлық гонорарды талап етпейді;
• Қабылданған шығармалар рецензия­лан­байды жә­не қайтарылмайды;
• Жұмыстарды конкурсқа жіберуге және сал­танат­ты марапаттау рәсіміне қатысуға бай­ланысты шығын­дар­ды қатысушылар өздері өтей­ді.
Жеңімпаздарды анықтау тәртібі:
1. Қолжазбаларды бағалау және жүлде жеңім­паз­дарын (лауреаттарды) анықтауды конкурстың Құрыл­тай­шысы елімізге танымал ақын-жазушылардан, баспа өкіл­дерінен, сондай-ақ, байқау құрылтайшылары мен серіктестері өкілдерінен жасақтаған (7 адамнан кем емес) Қазылар алқасы жүзеге асырады.
2. Қазылар алқасының құрамы мен Төра­ға­сын кон­курстың Құрылтайшысы бекітеді.
3. Қазылар алқасының жүлденің талап­та­рына сәй­кес келмейтін шығармаларды қара­мауға (сонымен қа­тар, анонимді шығармаларды) құқы бар.
4. Конкурсқа ұсынылған шығармалар қа­зы­лар ал­қа­сы мүшелеріне анонимді түрде жі­бе­ріледі (автордың есімі аталмайды).
5. Қорытынды шешім қазылар алқасының жал­пы саны­нан кемінде 2/3 кворумы болған жағ­дайда ашық дауыс беру арқылы қабыл­да­на­ды.
6. Конкурсқа ұсынылған туындыларды әділ ба­ғалау үшін барлық жұмыстар анонимді түрде қара­лады. Кон­курсқа ұсынылған жұмыстарды баға­лау кезінде шы­ғарманың өзектілігі мен ав­тор­дың ойлау дербестігі, ұста­нымы, баяндау рет­тілігі мен мағыналылығы, идея ерек­шелігі, әде­би-көркем құндылығы, эстетикалық әсер тереңдігі басшылыққа алынады.
7. Қорытынды шешім қабылданғанға дейін ано­ним­ділік сақталады.
8. Қазылар алқасының шешімі ақырғы бо­лып та­бы­лады және қайта қаралмайды.
9. Конкурсқа лайықты шығармалар түс­пеген жағ­дайда, Қазы­лар алқасы Ұйым­дас­тырушыларға сол но­минация бойынша жүлдені то­лығымен бермеуге не­месе жартылай беру ту­ралы ұсыныс жасауға құқылы.

ПІКІР ҚОСУ