«Әсеттің ән мұрасы»
24.11.2017
1986
1

Т.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық өнер академиясы «Дәстүрлі музыкалық өнер» кафедрасының ұйымдастыруымен әнші-композитор Әсет Найманбайұлының туғанына 150 жыл толуына орай Әсет әндерінен шеберлік дәрістер, «Әсеттің ән мұрасы» тақырыбында студенттермен талқы-кездесу, «Әсеттің асқақ әндері-ай» атты гала-концерт өтті. Шара барысында осы білім ордасының аға оқытушысы Әлия Сабырованың «Ежелгі дәуір қазақ музыкасы» және аға оқытушысы Мақсат Медеубектің KOBYZBOOK электронды оқулықтары; доцент, Мәдениет қайраткері Талғат Мұқышевтың «Сыбызғы үйрену мектебі» оқу құралы таныстырылды.

Қазақстанның халық артисі, Қо­­жа Ах­мет Яссауи атындағы Ха­лық­­­аралық қа­зақ-түрік универ­си­те­­тінің профессоры Қа­­­жыбек Бек­бо­сы­нов, Мәдениет қай­рат­ке­рі, Сүйін­бай атындағы Алматы об­лыс­тық ­филармониясының әншісі Абы­лайхан Қармысов, Әсет Най­ман­­байұлы атын­дағы әдеби-ме­мориалдық музейінің ди­­­ректоры, Мә­дениет қайраткері Әбен Разуев және бас­қа музыкатанушылар мен ға­лымдар Әсет Най­манбайұлының өмірі мен шы­ғар­ма­шы­лығы жайлы келелі әң­гі­ме­лер қоз­ғады.
Талқы-кездесуге қатысушылар ақын мұ­ра­сына шолу жасай отырып, Әсеттің «Інжу-Маржан», «Қа­ра­көз сәулем көз көр­ген», «Қы­сы­мет», «Мақпал», «Үлкен Ар­дақ», «Кіші Ардақ», «Майда қоңыр», «Ер­кем-ай» әндері халық арасына кең та­рал­ғанын, ақын шығармалары­ның құндылығы бү­гін­де музыканың класси­ка­лық үлгісіне айналғанына тоқталды.
Т.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық өнер академиясы «Дәстүрлі музыкалық өнер» кафедрасының ұстазы Нұржан Жанпейісов жүргізген кездесу барысында, сон­дай-ақ «Дәс­түрлі музыкалық өнер» ка­федрасы сту­денттерінің сұрауы­мен дауыс қою, дауыс­ты шыңдау тә­сілдері мен дәстүрлі ән өнерін оқы­тудағы мәселелер де кеңінен тал­­қыланды.
«Әсеттің асқақ әндері-ай» гала-кон­­­цер­тіне Қазақстанның халық ар­­­тисі Қа­жы­бек Бекбосынов, Сүйін­­бай атындағы Ал­маты облыс­тық филармониясының ән­ші­сі Абылайхан Қармысов, Әсет Най­ман­байұлы атын­дағы әдеби-ме­мориалдық му­зейінің ди­ректоры Әбен Разуев қа­ты­сып, Қазақ­стан­ның еңбек сіңірген артисі Ра­мазан Стам­ғазиев, Нұржан Жанпейісов, Шол­пан Дар­жанова, Мұрат Әбу­ғазы, Ер­кін Шүкі­манов, Ардақ Иса­таева, Құралай Шаях­ме­това, Талғат Әбуғазы, Ұлжан Ағ­лақова6 Амангелді Күзеубай және сту­денттер ансамблі ән­ші-ком­по­зи­тордың танымал шы­ғармаларын тарту етті.

Шырын САРЫМБЕКОВА.

ПІКІРЛЕР1
Аманкелді Күзеубай 24.11.2017 | 18:36

Бізде əн айтып едік. Сол дөңгелек стөлде дəстүрлі əншілерге дауыс қою мəселесін қозғаған мен едім.

ПІКІР ҚОСУ